Beijer Ref Eesti OÜ üldised tarnetingimused Eestis   

Käesolevates tingimustes on Beijer Ref Eesti OÜ Müüja ja klient Ostja.

1. ÜLDINE
1.1. Kohaldamine
Käesolevaid üldisi tarnetingimusi (“Tarnetingimused”) kohaldatakse seoses Beijer Ref Eesti OÜ (Müüja) ja kliendi(Ostja) vahel sõlmitud ostu- ja müügitehinguga.
Müüja poolseks kauba pakkumise ja müügi siduvaks tingimuseks on käesolevate Tarnetingimuste aktsepteerimine Ostja poolt täies ulatuses. Tellimuse esitamist või Müüjapoolse pakkumise aktsepteerimist
loetakse Ostjapoolseks Tarnetingimustega nõustumiseks. Käesolevad Tarnetingimused omavad prioriteeti kõigi poolte vaheliste kokkulepete, proforma arvete, kirjavahetuse ja samasisuliste lepingute suhtes 
ning vastuolude ilmnemisel on määravaks Tarnetingimused. Käesolev dokument on jõus lepinguna Müüja ja Ostja vahel.
1.2. Müügihind
Müügihind on lepingupoolte vahel kokkulepitud hind. Kui hinnas ei ole kokku lepitud, on müügihinnaks müüja poolt nõutav kehtiv hind. Müüjal on õigus enne pakkumise või tellimuse lõplikku aktsepteerimist
muuta müügihindasid igal ajal vastavalt oma äranägemisele, arvestades punktis 2.1. ettenähtud piirangut. Müüja jätab endale õiguse kauba hinda muuta, kui valuutakursid, tollimaksud või muud riiklikud maksud
muutuvad enne kauba tarnepäeva.
 
2. OSTU - MÜÜGITEHINGU SOORITAMINE
2.1. Pakkumised ja müügitingimused
Müüjapoolsed pakkumised on jõus pakkumistes märgitud ajal. Juhul, kui jõusoleku aeg ei ole eraldi mainitud, on selleks 30 kalendripäeva alates pakkumise tegemise päevast. Pakkumisele liidetud pildid, joonised, arvutused ja muud
dokumendid on Müüja omandiks. Pakkumise saajal ei ole õigust kasutada neid Müüja kahjuks ega anda neist informatsiooni kolmandatele isikutele.
2.2. Tellimus
Ostu-müügitehing jõustub konkreetse kauba suhtes, kui Ostja on aktsepteerinud Müüja pakkumise või esitanud Müüjale tellimuse, milline põhineb Müüja poolt avaldatud müügiinformatsiooni hinnal (hinnakirjad,
kataloogid jne.) ja Müüja on edastanud Ostjale tellimuse kinnituse või tarninud kauba.
 
3. MÜÜJA KOHUSTUSED
3.1. Tarneaeg
Juhul, kui ei ole kokku lepitud teisiti, alustatakse tarneaja lugemist hilisemast allpool mainitud momendist:
 - jõusoleva pakkumise aktsepteerimisest Ostja poolt või tellimuse kinnitamisest müüja poolt;
 - ametlikku luba eeldavate tehingute korral loa teate saabumisest Müüjale;
 - kokku lepitud garantii esitamisest või ettemaksu tasumisest;
 - Ostja poolt tarneks hädavajaliku informatsiooni andmisest;
3.2. Tarnetingimused
Kauba tarnimisel juhindutakse INCOTERMS tarneklauslitest. Juhul, kui ei ole kokku lepitud teisiti, väljastatakse kaup müüja laost Ostja transpordile (EXW müüja ladu). Tarnetähtaeg määratakse vastavalt
poolte kokkuleppele.
3.3. Garantii
Müüja annab oma toodetele garantii tingimusel, et on järgitud kõiki maksetingimusi. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, kehtib müüdud kaubale garantii, mis on 1 aasta alates tarnepäevast.
2-aastane garantii kehtib järgmistele toodetele: SCM Frigo, Lu-ve, Danfoss (välja arvatud ADAP KOOL -1 aasta), Fiujitsu, torud/toruarmatuur. Loetletud toodetele kehtib kaheaastane garantii ainult siis, kui nad on
paigaldatud uude süsteemi.
BITZER seadmetel on 1 aastane garantii, kuid Bitzer pakub võimalust uue toote soetamisel osta kohe juurde lisagarantii.

Garantii puudutab ainult materjali- ja valmistamise defekte. Garantii ei kata defektse toote tõttu tekkinud kahju, defektse toote väljavahetamise kulutusi, saamata jäänud kasumit ega muud teisest kahju. Garantii
tingimuseks on, et paigaldamise juures on järgitud kehtivaid määrusi ning paigaldusjuhendeid.
Garantii ei kata vigu, mis on tingitud:
 - väärast paigaldusest, käsitsemisest või hooldusest,
 - ebanormaalsetest kasutustingimustest,
 - liiga suurest toitepinge kõikumisest või ülekoormusest,
 - äikesekahjustustest,
 - külmkompressoris kasutatud vanast või sobimatust külmainest,
 - külmasüsteemi sattunud veest.
Garantii lakkab, kui
 - toodet muudetakse või parandatakse ilma Müüja loata,
 - toodet kasutatakse eesmärgil, milleks ta ei ole ette nähtud,
 - ladustatakse niiskes või muus osas sobimatutes tingimustes.
Garantii katab ainult neid vigu, mille kohta Ostja teeb reklamatsiooni 14 päeva jooksul vea avastamisest. Samas tuleb esitada andmed selle kohta, kust ja millal on toode ostetud (arve või saatelehe number) ning
anda vea kirjeldus. Garantii tingimuseks on, et toode toimetatakse Müüjale kontrollimiseks. Kontrollimisele saadetava seadme küljes ei tohi olla sinna juurde mittekuuluvaid osi. Tagastatud toode peab olema 
puhastatud nii, et selle käsitsemine ei põhjusta tervisehäireid. Transpordikulud maksab Ostja.
3.4. Kauba omadused
Müüja vastutab kauba kvaliteedi ja muude omaduste eest vaid vastavalt lepingus määratletud ja Müüja poolt antud kirjalikule informatsioonile. Ostja vastutab müüjale antud kauba kasutamisega seonduva
informatsiooni tõesuse eest.
3.5. Hilinemine
Kaubatarne hilinemise korral on Müüja kohustatud hilinemise ilmnemisel teatama sellest Ostjale, selgitama hilinemise põhjuse ja teatama uue tarneaja. Kui kauba tootja või kauba vahendaja ei ole lepingut täitnud,
mistõttu Müüja tarne hilineb, ei ole Müüja kohustatud hüvitama Ostjale sellest tekkivat võimalikku kahju. Sealhulgas, kui kauba valmistaja või kauba vahendaja ei ole täitnud oma lepingulisi kohustusi müüja ees,
ei ole Ostjal õigust nõuda kauba lepingus ettenähtud ajal tarnimist ega kaubatarne viibimisest tekkinud kahju korvamist. Kui kaubatarne hilineb Müüja süü läbi, võib Ostja nõuda hilinemisest tekkinud otsese kahju 
korvamiseks viivist 0,1% kaubasummast nädalas, kuid mitte rohkem kui 7,5 % kauba kogumaksumusest.
 
4. OSTJA KOHUSTUSED
4.1. Kauba eest tasumine
Kui maksetähtaja suhtes ei ole eraldi kokku lepitud, on selleks 14 kalendripäeva arvates tarnepäevast. Kui arves esineb viga mingi tarne osa suhtes, on Ostja kohustatud arve selle korrektses osas maksetähtajaks
siiski tasuma ning Müüjat esinenud veast viivitamatult informeerima. Müüjal on õigus kinni pidada järeltarneid või osatarneid seni, kuni kõik maksed, mille tasumise tähtaeg on üle läinud, on Ostja poolt tasutud.
4.2. Viivis ja võla sissenõudmise kulud
Kui Ostja hilineb kauba eest maksmisega, tasub ta viivist 0,05 % tasumata summalt päevas. Müüjal on lisaks viivisele õigus sisse nõuda võla sissenõudmisega tekkinud kulud inkassoteenustest, advokaadi- ja
kohtu või arbitraazikulud.
4.3. Tagatised
Kui garantii või muu tagatise andmises on kokku lepitud, tuleb vastavad dokumendid üle anda enne kaubatarne alustamist. Müüjal on õigus samuti pärast tarne alustamist nõuda tagatist müügihinna tasumise
kohta, kui on tekkinud kaalukaid põhjusi oletada, et müügihind või selle osa võib jääda Ostja poolt tasumata. Müüjal on õigus kinni pidada järeltarneid või osatarneid, kuni tähtajast üle läinud maksed on tasutud või
aktsepteeritav tagatis antud. Eelpool nimetatud viivitustest tulenevaid kulusid ei ole Ostjal õigust müüjalt välja nõuda.
4.4. Kauba väljavedu
Ostja on kohustatud temale tarnitud kauba müüja laost ära viima 7 tööpäeva jooksul, kui ei ole kokku lepitud teisiti.  Kui Ostja tõdeb, et ta ei suuda kaupa vastu võtta kokkulepitud tarneaja piirides, peab ta sellest 
Müüjale koheselt teatama.  Kuigi Ostja ei ole saanud eeltoodud põhjusel kaupa kätte, on ta kohustatud tasuma kauba eest vastavalt kokkulepitud maksetingimustele.  Müüja korraldab sellisel juhul kauba ladustamise 
Ostja kulul ja vastutusel.
4.5. Kauba tagastamine
Kauba tagastamise suhtes lepitakse alati eraldi kokku. Laonomenklatuuri kuuluvate kaupade tagastamine ei või toimuda hiljem kui üks kuu tarnest. Tagastatud kaup ei tohi olla kasutatud ning peab olema
müügipakendis. Tagasiostu hind on vähendatud - 20%, võrra müüdud kauba hinnast, kuid mitte alla 10 eurot. Raha tagastamise eelduseks on, et Ostja teatab ostu kuupäeva ja arve (saatelehe) numbri.
4.6. Pretensioonid ja vigade parandamine
Kui tarne on osaliselt puudulik või defektne, peab Ostja sellest Müüjat informeerima seitsme tööpäeva jooksul. Müüjal on omal valikul õigus teha parandused tarnele või tarnida uus kaup. Ostjal ei ole õigust
nõuda uue kauba tarnimist, kui peale kauba algset tarnimist on toimunud muutus, mis on oluliselt muutnud antud kauba tarnimise iseloomu, tingimusi või tagajärgi.
4.7.Balloonide kasutamise tingimused
4.7.1.      Tühi balloon tagasta esimesel võimalusel.
4.7.2.      Balloon on antud ostjale tasuta kasutamiseks kolmeks (3) kuuks.
4.7.3.      Neljandast kuust alates tasub ostja ballooni kasutamise eest renti 20 eurot iga kuu alguses.
4.7.4.      Ballooni maksimaalne kasutusaeg on üheksa (9) kuud. Maksimaalse kasutusaja (9 kuud) ületamisel nõutakse ostjalt lisaks 150 eurot. Ostja poolt maksu sooritamise järel läheb ballooni omandiõigus üle ostjale.
4.7.5.     Remondi ja puhastuskulud.
Kui tagastatud balloon on kahjustatud ja vajab korrastamist, korvab ostja tekitatud kahjud järgmiselt:
Kadunud kaitsekübar       20 eurot
Rikutud ventiil                  40 eurot
Puhastamine/värvimine   40 eurot 
 
5. TEHINGU KATKESTAMINE
5.1. Ostja õigus tehingu katkestamiseks
Ostjal on õigus tehing katkestada:
 - Kui kauba tarnimine hilineb oluliselt Müüja süül ning sellise viivituse tõttu tekib Ostjale kahju, milline on oluliselt suurem kui punktis 3.5. ettenähtud Müüja poolt tasumisele kuuluvad viivised;
 - kui Müüja tarne erineb oluliselt kokku lepitust ja puudusi Ostja kirjalikule pretensioonile vaatamata ei kõrvaldata või uut vastavat kaupa ei tarnita. Viimati nimetatud juhul tagastab Ostja tarnitud kauba Müüjale.
Kui kaup on valmistatud spetsiaalselt Ostja jaoks, arvestades Ostja poolt ette antud tingimusi ja Müüja ei saa seda kaupa ilma märgatavate lisakuludeta muuks otstarbeks kasutada, võib Ostja katkestada tehingu
kauba tarne hilinemise tõttu vaid juhul, kui kaubatarne hilinemisest johtuvalt jääb Ostjal kauba kasutamise eesmärk oluliselt saavutamata.
5.2. Müüja õigus tehingu katkestamiseks
Kui kauba eest ei tasutud 7 päeva jooksul peale maksetähtaja saabumist ning hilinemine ei ole tingitud Müüjast sõltuvatest asjaoludest, on Müüjal õigus katkestada tehing või tehingu osa selle kauba osas, mida
ei ole veel Ostjale üle antud. Samuti on Müüjal õigus tehingu katkestamiseks, kui Ostjalt või kolmandatelt isikutelt saadud faktilise informatsiooni põhjal on alust arvata, et Ostjapoolne maksmine hilineb makse
tähtaja saabumisel oluliselt kokkulepitust.
5.3. Vääramatu jõud
Müüja ei ole vastutav lepingu täitmisega viivitamise eest ega mittetäitmise eest, kui selline viivitus või mittetäitmine on põhjustatud vääramatu jõu (force majeure) poolt, sealhulgas loodusõnnetused, tulekahjud,
rahvarahutused, streigid, tööseisakud, poliitilised kriisid, sõjad (kas välja kuulutatud või mitte) või sõjatingimused, embargod, impordi- või ekspordikeelud, tehnilised rikked, tootmise lõpetamine või muud
takistused, mida Müüja ei suuda ületada. Ka siis, kui ülaltoodud takistuste ületamine tekitab oluliselt suuremaid kahjusid Müüjale võrreldes Ostja kasuga, ei ole Müüja kohustatud lepingut täitma ning ei ole
sellisel juhul vastutav lepingu täitmisega viivitamise või mittetäitmise eest.
 
6. OMANDIÕIGUSE ÜLEMINEK
Kauba omandiõigus läheb Ostjale üle sel hetkel, kui müügihind on tasutud täielikult, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
 
7. TEATED
Mistahes teated, mille edastamine on nõutav vastavalt käesolevatele üldistele tarnetingimustele, loetakse edasiantuks siis, kui need on edasi antud isiklikult, saadetud faksi teel, e-postiga või tähitud kirjaga
adresseerituna poolte aadressidel.
 
8. LAHKHELIDE LAHENDAMINE
Käesolevate tarnetingimuste tõlgendamisest tulenevad erimeelsused lahendatakse Eesti Kaubandus Tööstuskoja Arbitraazis juhul, kui ei ole kokku lepitud teisiti.


Beijer Ref Eesti OÜ
Valdmäe põik 1, 76406 Tänassilma
Reg.nr.10037180
Tel. +372 651 8065
Fax +372 651 8066
e-post info@beijerref.ee
www.beijerref.ee